Ochrana osobných údajov | BognerOnlineShop.sk
Váš nákupný košík je prázdny.

Ochrana osobných údajov

V nasledujúcom texte Spoločnosť Bogner Vision Sk, s. r. o., so sídlom Mudroňova 41, 03 601 Martin, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, vložka č. 17627/L (ďalej len „Spoločnosť“), ktorej predmetom podnikania je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, Vás informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste im poskytli, prípadne poskytnete nasledovne:

1. Bezpečnosť údajov
Spoločnosť prijala na ochranu osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov a takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva, budeme Vás o tom informovať bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín od zistenia takéhoto porušenia.

2. Zber a spracúvanie osobných údajov
Osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, najmä s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v informačnom systéme s názvom E-shop – elektronický obchod a to pre potreby registrácie do E- shopu, pri nákupe tovaru bez registrácie a pri poskytovaní služieb (akékoľvek služby poskytované Spoločnosťou, najmä však služby poskytované v oblasti elektronického obchodu a realizácie zmluvného vzťahu). Vaše osobné údaje, ktoré uvediete, Spoločnosť spracúva iba na konkrétny účel.

3. Partneri
Spoločnosť spracúva niektoré osobné údaje s podporou zmluvne poverených sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov pre poskytovanie služieb. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami Nariadenia GDPR a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať poskytnuté osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám. Spoločnosť neposkytuje tretím stranám (napr. vydavateľstvám, spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu) Vaše osobné údaje.

4. Zákonnosť spracúvania osobných údajov
Z hľadiska titulu spracúvania Vašich osobných údajov môže ísť o ich spracúvanie (a) bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti, alebo (b) s Vašim súhlasom, pričom pri danom formulári, do ktorého vkladáte Vaše osobné údaje, je uvedený minimálne účel, rozsah a doba spracúvania údajov.

5. Práva dotknutých osôb

5.1 Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

a) môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje

b) môžete kedykoľvek požadovať Spoločnosť o opravu, príp. doplnenie neúplných alebo nesprávnych osobných údajov

c) môžete požadovať od Spoločnosti vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli spracúvané, ak ide o neoprávnené spracúvanie, ak spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali, avšak môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov brániť, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

d) máte právo požadovať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

  • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá Spoločnosti umožní správnosť údajov preveriť
  • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov
  • už údaje na plánovaný účel Spoločnosť nepotrebuje, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov;

 

e) môžete od Spoločnosti požadovať, aby Vám Vaše poskytnuté údaje dala k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

5.2 Pokiaľ ste názoru, že Spoločnosť pri spracúvaní Vašich údajov porušila Nariadenia GDPR a tým porušila Vaše práva, môžete Spoločnosť kontaktovať na adrese info@bogneronlineshop.sk, prípadne môžete podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

6. Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

6.1 Spoločnosť na Webstránke používa softvéry pre analýzu používania stránok, vyhodnotením týchto údajov získava dôležité poznatky o preferenciách užívateľov, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu služieb. Pri každej návšteve Webstránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

  • anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
  • dátum a čas zaslania požiadavky
  • názov prezeranej stránky resp. súboru
  • odkaz, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
  • prehliadač a verzia prehliadača, ktorý používate
  • operačný systém, ktorý používate

 

6.2 Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou (zostávate anonymný).

6.3 V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia, a Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve Webstránky. Pri ďalšom vyvolaní Webstránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na Webstránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo odošle na inú Webstránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie).

6.4 Na Webstránke sa používa toto hlásenie ohľadne Cookies: „Pri návšteve tejto stránky sa používajú aktuálne cookies".

6.5 Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.“

6.6 Prosím vezmite na vedomie, že kvôli funkčnosti Webstránky sa legislatívne obmedzenia netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo Vašom prehliadači "Opt-Out" cookie, aby sa Váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

7. Kontaktné údaje zamestnávateľa:
Na Spoločnosť sa môžete s podnetmi a otázkami ohľadne spracúvania osobných údajov informovať na mailovej adrese info@bogneronlineshop.sk